Rejestracja spółki, KRS, zakładanie firmy Warszawa

Jesteśmy członkiem:
- Polskiej Konfederacji Przedsiębiorców Prywatnych LEWIATAN
- Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
Posiadamy licencje określone przepisami prawa
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zakładanie firmy (KRS)

Działalność indywidualna osoby fizycznej prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:

 • zgłoszenie działalności w urzędzie gminy (miasta),
 • pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 roku.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna lub spółka osobowa:

 • zawarcie umowy spółki i powołanie zarządu w postaci aktu notarialnego,
 • wniesienie opłaty notarialnej i skarbowej (pobiera notariusz),
 • wniesienie udziałów ,
 • wpisanie spółki do rejestru sądowego przedsiębiorców w odpowiednim terytorialnie sądzie gospodarczym
 • podwyższenie kapitału,
 • zmiany „osobowe” w spółce,
 • otworzenie oddziału spółki,
 • zmiany adresu,
 • zmiany siedziby,
 • zmiany przedmiotu działalności,
 • zmiany firmy,
 • zmiana sumy komandytowej,
 • zmianę czasu trwania spółki,
 • likwidacje spółek – od wszczęcia likwidacji po zakończenie, w tym przygotowanie sprawozdania likwidacyjnego,
 • protokoły zgromadzeń wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe,
 • umowy sprzedaży udziałów,
 • umowy najmu lokalu (siedziby spółki).

Przygotowujemy wewnętrzne akty prawne – zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników, posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Zarządu; Podstawa prawna: Kodeks Spółek Handlowych z dnia 26 lipca 2000 roku.

Zgłoszenie firmy w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym

 • otrzymanie numeru  identyfikacyjnego w systemie REGON

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 74 Prezesa GUS z dnia 3 listopada 1989 r.

Rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym – zgłoszenie obowiązku podatkowego:

 • przedłożenie we właściwym terytorialnie Urzędzie Skarbowym niezbędnych dokumentów (umowa spółki, odpis z rejestru handlowego  lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, informacja o rachunku bankowym),
 • wybór formy opodatkowania i sposobu prowadzenia ewidencji podatkowej,
 • rejestracja w zakresie podatku od towaru i usług (VAT) i podatku akcyzowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towaru i usług oraz  o podatku akcyzowym (art. 9 i art. 46).
Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej (§ 4 ust. 1 punkt 16)
Rozporządzenie Ministra Finansów z  23 grudnia 1994 r.  w sprawie karty podatkowej.
Rozporządzenie Ministra Finansów z  23 grudnia 1994 r.  w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z  15 grudnia 1992 r.  w sprawie prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgłoszenie do ZUS obowiązku ubezpieczenia - zgłoszenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, osoby współpracującej z rodziny, osoby zatrudnionej w firmie (umowy  o pracę, umowy-zlecenia) do ubezpieczenia we właściwym terytorialnie oddziale ZUS.

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wynagrodzenie za usługi za każdym razem negocjowane jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez Klienta działalnością i poznaniu jego oczekiwań. Przekonaj się, że zakładanie firmy czy rejestracja spółki z pomocą specjalistów jest proste,
łatwe i bezproblemowe.

Zapraszamy do współpracy.

Nasi doradcy pomogą Państwu w wypełnieniu wszelkich formalności przy zakładaniu własnej firmy. Naszą specjalnością jest również: rejestracja spółki w KRS, rejestracja spółki akcyjnej, rejestracja spółki jawnej, rejestracja spółki komandytowej, oraz rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Skontaktuj się z nami: Warszawa, d.szeligowski@des.org.pl , e.gorska@des.org.pl, DES profesjonalne zakładanie firmy Warszawa.